Regulamin konkursu "Piękna na wiosnę"

in , by Karolina Mielczarek, 03 kwietnia
KONKURS pt."Piękna na wiosnę"

KLIK 


Regulamin Konkursu ,,Piękna na wiosnę"

§ 1 1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Piękna na wiosnę”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorką konkursu oraz fundatorem nagrody jest blog: Kosmetyczne Szaleństwo zwana dalej „Organizatorką”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozpoczyna się wraz z opublikowaniem na fanpage’u Kosmetyczne szaleństwo posta informującego o rozpoczęciu konkursu.
Konkurs trwa do 21.04.2017 roku do godziny 23:59.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 2 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanem strony: Kosmetyczne Szaleństwo i które od momentu umieszczenia posta na fanpage’u do 21.04.2017 r. (do godz. 23:59) umieszczą zdjęcie konkursowe zgodne z tematyką konkursu
§ 3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu albo Koordynatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 4 Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Koordynator. Dane osobowe przekazane Koordynatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu przekazania nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU § 5
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Koordynatora.
2. Zwycięzcą konkursu będzie jedna wybrana osoba, której zdjęcie najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi
§ 6 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
- mieć status fana na stronie profilu Kosmetyczne Szaleństwo
- zapoznać się z Regulaminem Konkursu, przy czym zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym regulaminie.
- od chwili umieszczenia postu konkursowego do 21.04.2017 (do godz. 23:59) umieścić zdjęcie konkursowe
Można również zaprosić do udziału swoich znajomych (nie jest to jednak warunek obowiązkowy)
2 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do 24.04.2017 r.
IV. NAGRODY § 7 Nagrodą w konkursie jest nagroda niespodzianka
§ 8 Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród na równowartość pieniężną. Nagroda nie odebrana w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników ulega przepadkowi i pozostaje własnością Fundatora. V. Postępowanie reklamacyjne § 9 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Koordynatora. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres mailowy: kosmetyczne.szalenstwo@gmail.com z dopiskiem "Konkurs". 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VI. Przetwarzanie danych osobowych § 10 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11 1. Zwycięzca Konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych – adresu korespondencyjnego – w celu dostarczenia nagrody. 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Koordynatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Zamieszczenie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu pod postem jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie Konkursu. 5. Regulamin dostępny jest na stronie kosmetyczne—szalenstwo.blogspot.com
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników Konkursu.
§ 12 Uczestnicy Konkursu zrzekają się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do serwisu Facebook z tytułu szkód mogących powstać w ramach organizowanego Konkursu
Konkurs nie jest też w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.


SHARE 1 comment

Add your comment

Dziękuję za poświęcony czas. Jest mi bardzo miło, że mnie odwiedziłaś! :)

Zostawiając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

COPYRIGHT © Blog · THEME BY WATDESIGNEXPRESS